Voorwaarden

Artikel 1
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze uitbatingszetel, behoudens andersluidende
schriftelijke bepalingen.
De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen
na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan
10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding
van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Artikel 3
Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin
van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
Artikel 4
Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een
schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er door de klant aan ons
een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.
Artikel 5
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet
bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van
de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de
overeenkomst.
Artikel 6
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
Artikel 7
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs
vermeerderd met de kosten en de interesten.

Artikel 8
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht
van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij
de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start
uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van
de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de
rechter van de plaats van de levering.
Artikel 9
In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van
toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper
uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar
gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk
melden aan de verkoper.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het
gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het
gebrek vastgesteld heeft, dit alles op straffe van verval.
Artikel 10
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn
toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten
bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website
bevinden op de dag waarop de klant de bestelling overmaakt. Caramel Wenduine doet zijn best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren
d.m.v. omschrijvingen en foto’s van die producten. Caramel Wenduine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid. De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve
betaling binnen de 3 dagen na de bestelling plaatsvindt. De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten exclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.
– Bestelling / Verzendkosten
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het bedrag van de
bestelling en de plaats van levering. De verzendkosten worden aan de klant meegedeeld
voordat de bestelling definitief genoteerd wordt.
-De klant plaatst zijn bestelling via de webshop. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van
de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te
bevatten:
* alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via
het internet.
* de klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren
alvorens de bestelling te bevestigen.
* de klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te
controleren.
* de klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.

Caramel Wenduine is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de
bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en
kan aanleiding geven tot extra kosten.
– Beschikbaarheid van de producten
Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Mocht  Caramel Wenduine een product wegens
onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.
– Bevestiging van de bestelling
Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.
-De betaling:
Betalingsmiddelen:
De klant regelt zijn betaling via overschrijving. De klant waarborgt aan Caramel Wenduine dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. Caramel Wenduine stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling. 
-Factuur
De bestelbon die de klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij een factuur per e-mail.  Caramel Wenduine bewaart van elke factuur een exemplaar.
-Eigendomsoverdracht
Caramel Wenduine blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de klant van de producten.
-De levering

Verzending
Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het
gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de
producten. Caramel Wenduine werkt voor de verzending samen met Bpost. De klant ontvangt de bestelling in principe binnen de 2 werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet
inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt
enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de klant anders is overeengekomen zal Caramel Wenduine de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene
omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft Caramel Wenduine het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.
-Leveringsadres
De levering van de pakketten kan enkel plaatsvinden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van Bpost. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.
-Verpakking
De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.
-Problemen bij de levering
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant. Bij niet-levering dient de klant het verlies te melden aan Caramel Wenduine binnen de tien dagen. Als de klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan Caramel2@skynet.be binnen de 24u na ontvangst van de levering. Caramel Wenduine doet dan het nodige om het product te vervangen.
-Aanvaarding van de levering
Zonder enig bericht van de klant binnen de 2 kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan Caramel Wenduine niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.
-Wettelijke garantie en verantwoordelijkheid
In geval van overmacht is Caramel Wenduine vrijgesteld van de verplichting om te leveren. Caramel Wenduine wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de klant bestelde producten niet goed gebruikt worden.
-Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is Caramel Wenduine met zetel te BE met ondernemingsnummer BE0672227717.Caramel Wenduine wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Specifieke informatie over de privacy verklaring is te vinden via de link onderaan elke pagina op
de website.